Skip to main content

Termine Assessment-Center

RWTH Aachen: 27. November

TU Berlin: 28. November

Universität Bonn: 08. Dezember

TU Braunschweig: 30. November

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg: 11. Dezember

TU Dresden: 29. November

Karlsruhe Institut für Technologie:  04. Dezember

Universität Stuttgart: 05. Dezember