Skip to main content

Assessment-Center Dates

RWTH Aachen: 06.06.2024

TU Berlin: 03.06.2024

University of Bonn: 04.06.2024

Technical University of Braunschweig: 10.06.2024

Friedrich-Alexander University of Erlangen Nuremberg: 12.06.2024

Technical University of Dresden: 05.06.2024

Karlsruhe Institute of Technology:  13.06.2024

University of Stuttgart: 11.06.2024